Skip to content

Saeco Xelsis Ausgiesser Rückteil

3D model description

3D Printed
Rückteil des defekten Ausgiessers bei welchem die Haken abgebrochen waren.

3D printing settings

Keine Rafts, kein Support

  • 3D model format: STL

Tags

Creator


Add a comment